Privatumo politika

Mes (UAB „Lexnet“) gerbiame Jūsų privatumą ir esame pasiryžę jį saugoti teikiant užsakomas paslaugas, sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti Jūsų pateiktus duomenis. Mes įsipareigojame būti skaidrūs ir aiškiai pateikti informaciją apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, kokiais tikslais, kiek jie bus saugomi, teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą reikalingą informaciją.

Ši privatumo politika nėra laikoma Lexnet susitarimu su Jumis dėl duomenų tvarkymo. Šia privatumo politika informuojame Jus apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, Jūsų teisių įgyvendinimo principus. Papildoma informacija gali būti pateikta pirkimo-pardavimo, paslaugų teikimo ir kitose sutartyse. Lexnet gali savo nuožiūra keisti šią privatumo politiką, atnaujinta Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje.

Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Naudodamiesi Infolex.lt  ar lexnet.lt svetaine, pateikdami savo duomenis, siųsdami ar kitu būdu pateikdami savo gyvenimo aprašymą (CV), pildydami užklausos formą, tęsdami naršymą svetainėje, lankydamiesi UAB „Lexnet“ fizinėse patalpose, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis. Jeigu nesutinkate laikytis šios Privatumo politikos, prašome nesinaudoti Lexnet paslaugomis, neteikti Mums savo asmens duomenų kitais tikslais, nesilankyti UAB „Lexnet“ patalpose ir nenaršyti Svetainėje.

1. Sąvokos, kurias naudojame šiose Privatumo taisyklėse

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Jūs); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų apsaugos įstatymai – Reglamentas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, nacionalinės kompetentingos įstaigos nustatytos taisyklės asmens duomenų tvarkymui.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo (Jūs), kuris naudojatės paslaugomis, arba teikiate paslaugas Mums, arba lankotės Mūsų teritorijoje ar patalpose, arba domitės įsidarbinimo pas Mus galimybe arba esate juridinio asmens atstovas, arba asmuo, kuris naršote Svetainėje.

Lexnet (arba Mes) – UAB „Lexnet“, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163, Vilnius.

Prašymas – prašymas dėl Jūsų kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Svetainė – Bendrovės valdomi interneto tinklalapiai www.infolex.lt ir www.lexnet.lt, bei Infolex teisinės informacijos paieškos sistema (www.infolex.lt/tawww.infolex.lt/tp)  ta apimtimi, kiek ji teikia viešą visiems prieinamą turinį, pasiekiamą nesant mokamų UAB „Lexnet“ produktų klientu. Kai šioje politikoje teikiama informacija apie konkrečią svetainę, nurodoma: „svetainė www.infolex.lt“ ir „svetainė www.lexnet.lt“. Svetainė www.infolex.lt Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų duomenų bazėje yra registruota kaip Lexnet leidžiamas leidinys. Bendrovė svetainėje www.infolex.lt publikuoja teisininkų komentarus, konsultacijas aktualiomis temomis, taip pat kitą, visuomenei aktualią teisinę informaciją.

Vaizdo stebėjimas – reiškia vaizdo duomenų, susijusių su  fiziniu asmeniu,  tvarkymą naudojant automatines vaizdo stebėjimo priemones (vaizdo ir fotokameras ar pan.), nepaisant to, ar šie duomenys yra išsaugomi laikmenoje.

2. Kokiais principais mes vadovaujamės tvarkydami asmens duomenis?

Mes tvarkome Jūsų duomenis vadovaudamiesi Duomenų apsaugos įstatymais.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų, ir to, kokią informaciją pateikiate Jūs, kai užsakote ir (ar) naudojatės paslaugomis, lankotės ar registruojatės svetainėje, pateikiate savo duomenis įsidarbinimo Lexnet tikslais ar lankotės Lexnet patalpose. Duomenys tvarkomi tik esant teisėtam tvarkymo pagrindui.

Mes siekiame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo surinkti ir tik tiek, kiek būtina konkrečiam asmens duomenų tvarkymo tikslui pasiekti.

3. Iš kur mes gauname asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Jūsų, kai svetainėje užpildote užklausos formą, atsiunčiate savo gyvenimo aprašymą (CV) arba kitu būdu kreipiatės į Mus; iš Lexnet klientų veiklos, asmens duomenų tvarkytojų arba kitų išorinių šaltinių. Duomenys gali būti gaunami ir iš viešai prieinamų šaltinių, pavyzdžiui trečiųjų asmenų interneto svetainių.

Duomenys gali būti generuojami, kai Jūs naudojatės paslaugomis, pavyzdžiui, skambinate telefonu, siunčiate elektroninį laišką, užsisakote paslaugas ar apsilankote svetainėje.

Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikri veiksmai, pavyzdžiui paslaugų teikimas ar sąskaitos išrašymas, negalės būti atlikti, jei Jūsų duomenys nebus pateikti.

4. Kokius asmens duomenis mes tvarkome ir kodėl?

Jūsų pateiktus duomenis teisėtai tvarkome ir naudojame žemiau išvardintais tikslais ir pagrindais:

4.1. Trečiųjų asmenų darbo skelbimų viešinimo svetainėje www.infolex.lt tikslu renkami šie asmens duomenys:

darbdavio kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas. Duomenų tvarkymo pagrindas – trečiųjų asmenų teisėtas interesas.

4.2. Duomenų subjektų skelbimų apie ieškomą darbą viešinimo svetainėje www.infolex.lt tikslu renkami šie asmens duomenys:

duomenų subjekto vardas, pavardė, telefono numeris, duomenų subjekto skelbiama informacija apie save, amžius, išsilavinimas, išsilavinimo įgijimo data, pageidaujamas darbo užmokestis. Duomenų tvarkymo pagrindas – duomenų subjekto (asmens, kuris pateikia asmens duomenis) sutikimas.

4.3. Trečiųjų asmenų organizuojamų renginių viešinimo svetainėje www.infolex.lt tikslu renkami šie asmens duomenys:

renginį organizuojančio kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, renginio pranešėjų vardas, pavardė, išsilavinimas, darbovietė. Duomenų tvarkymo pagrindas – trečiųjų asmenų teisėtas interesas.

4.4. Teisininkų komentarų, konsultacijų skelbimo svetainėje www.infolex.lt tikslu renkami šie asmens duomenys:

komentaras, konsultaciją svetainėje skelbiančio teisininko vardas, pavardė, pareigos, darbovietė, institucija. Duomenų tvarkymo pagrindas – duomenų subjekto (asmens, kuris pateikia asmens duomenis) sutikimas.

4.5. Diskusijų vykdymo svetainėje www.infolex.lt tikslu renkami šie asmens duomenys: 

diskusijos dalyvių statistika, dalyvių slapyvardis, diskusijos dalyvio įrašo data ir laikas. Duomenų tvarkymo pagrindas – duomenų subjekto (asmens, kuris pateikia asmens duomenis) sutikimas.

4.6. Visuomenės informavimo tikslu svetainėje www.infolex.lt skelbiama bendra informacija apie praktikuojančius teisininkus (advokatus, notarus, antstolius, teisėjus) ir kitas Lietuvos Respublikos institucijas. Renkami šie asmens duomenys:

vardas, pavardė, pareigos, darbo vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas. Svetainėje www.infolex.lt surinkta bendra informacija apie Lietuvoje praktikuojančius teisininkus ir susisteminta informacija apie kitas Lietuvos Respublikos institucijas leidžia svetainės www.infolex.lt lankytojams patogiai, neieškant informacijos per kelis portalus rasti jam reikiamo teisininko kontaktus, informaciją apie kitą Lietuvos Respublikos instituciją. Informacija apie teisininkus, kitas Lietuvos Respublikos institucijas yra vieša, ji skelbiama skirtinguose portaluose. skelbiama tik išimtinai su duomenų subjekto (teisininko) profesija susijusi informacija, neskelbiama perteklinė informacija. Duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas trečiųjų asmenų (visuomenės) interesas.

4.7. Lexnet Svetainėje renka informaciją statistikos tikslais.

Statistinė informacija padeda mums suprasti, ar informacija, kurią siunčiame, Jums aktuali. Šie duomenys leidžia suprasti, koks yra statistinis paslaugų vartotojas, ir tobulinti sistemą, kad ji labiau atitiktų kliento poreikius. Statistinė informacija kaupiama ir tvarkoma Google Analytics programoje. Mes renkame šiuos duomenis (statistikos tikslais), susijusius su svetainės lankytojais: IP adresas, svetainės naršymo istorija, data; svetainėje www.infolex.lt renkama informacija apie išsiųstus naujienlaiškius ir jų naudojimo statistiką, kuri sistemoje pateikta informacija aktualiausia. Duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas Lexnet interesas.

4.8. Slapukais gaunama informacija naudojama žemiau nurodytais tikslais.

Siekdami kiek įmanoma labiau personalizuoti teikiamas paslaugas pagal Jūsų interesus, Mes naudojamės slapukais. Slapukas – tai nedidelis kiekis informacijos, kurį Mūsų serveris išsiunčia į Jūsų kompiuterio standųjį diską ar kitą galinį įrenginį, kad interneto svetainė atsimintų Jus. Šią informaciją gali sudaryti svetainės nuostatų duomenys, puslapio URL nuoroda, sugeneruotas unikalus kodas identifikacijai. Kai esate registruotas vartotojas, tai gali būti koduoti prisijungimo duomenys, kurie gali būti apdorojami serveryje patvirtinant prenumeratoriaus statusą.

Slapukais gaunamą informaciją svetainėje www.infolex.lt mes naudojame:

  • siekiant nustatyti grįžtančius, registruotus vartotojus (Duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas Lexnet interesas);
  • siekiant atverti svetainės lankytojo užsakytą turinį ar paslaugas (Duomenų tvarkymo pagrindas – sutarties, sudarytos su duomenų subjektu vykdymas, o jei sutartis sudaryta su trečiuoju asmeniu (Jūsų organizacija), teisėtas Lexnet bei trečiojo asmens interesas);
  • siekiant išvengti pakartotinės registracijos nuolatiniams svetainės lankytojams (Duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas Lexnet interesas);
  • siekiant vartotojams leisti lengviau patekti iš/į kitus Lexnet produktus (Duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas Lexnet interesas).   

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Galite naršyklėje slapukus išjungti, bet žinokite, kad jeigu taip padarysite, galite netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios būtinos, kad interneto svetainė veiktų kaip dera. Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus, apsilankykite interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org , kur rasite išsamios, nepriklausomos informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra Jūsų kompiuteryje. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją.

Jeigu ištrinsite slapukus iš savo kompiuterio standžiojo disko ar kito galinio įrenginio, Jums teks iš naujo registruotis kiekvieną kartą lankantis mūsų tinklalapiuose. Jūs galite nustatyti savo naršyklę taip, kad ji neleistų išsaugoti slapukų Jūsų kompiuterio standžiajame diske ar kitame galiniame įrenginyje. Tai sumažins tinklalapio funkcionalumą, neleis naudotis prenumeruojamomis paslaugomis, kitaip tariant, dalis turinio jums bus nepasiekiama.

Mūsų svetainės www.infolex.lt ir www.lexnet.lt slapukai, galiojantys 3 metus:

AOK, COK, LLVI, LLVI2, LLVIS, LLUASsaugomi užkoduoti vartotojo prisijungimo duomenys
eLexLastVisited, PrevPagesaugomas paskutinis aplankytas www.infolex.lt produktų puslapio adresas
TAFontFamily, TAFontSizesaugomas dokumentų tekstų šrifto pavadinimas ir dydis
Testnurodomą, kurią produktų versiją (produkcinę ar testinę) pateikti vartotojui
Cookiessaugoma, ar rodyti vartotojui perspėjimą dėl slapukų

Ši svetainė naudoja „Google Analytics“, „Google“, Inc. (toliau– Google) teikiamą žiniatinklio analizės paslaugą. „Google Analytics“ naudoja „slapukus“, kurie yra tekstiniai failai, esantys jūsų kompiuteryje, kad svetainė galėtų analizuoti, kaip naudotojai naudoja svetainę. Slapuko sukurta informacija apie jūsų naudojimąsi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą) bus perduodama ir saugoma Google serveriuose Jungtinėse Amerikos Valstijose. Google naudos šią informaciją, kad būtų galima įvertinti, kaip naudojatės svetaine, sukurti svetainių veiklos ataskaitas ir teikti kitas paslaugas, susijusias su svetainių veikla ir interneto naudojimu. Google taip pat gali perduoti šią informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalauja įstatymai, arba kai tokios trečiosios šalys apdoroja informaciją Google vardu. Google nesusies jūsų IP adreso su kitais Google turimais duomenimis. Galite atsisakyti naudoti slapukus pasirinkdami tinkamus naršyklės nustatymus, tačiau įsidėmėkite, kad jei tai padarysite, galbūt negalėsite naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. Naudodamiesi Infolex svetaine, jūs sutinkate, kad Google apdoros duomenis apie jus pagal anksčiau nurodytus tikslus ir tikslus.

Susipažinkite su Google privatumo apžvalga ir duomenų apsauga (EN).

SlapukasSaugojimo trukmėTikslas
_ga2 metaiAtpažinti vartotoją
_gat_Waas24 valandosAtpažinti vartotoją
_gid1 minutėDidinti naršymo greitį

4.9. Tiesioginės rinkodaros tikslais Mes tvarkome lentelėje nurodytus asmens duomenis:

Asmens duomenysTvarkymo teisinis pagrindas
El. paštas, svetainėje www.infolex.lt informacija apie tai, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas: kada ir kiek kartų buvo atvertas jis ar jame esanti nuoroda, užklausų ir peržiūrėtų duomenų istorija, prenumeruojamais pažymėti duomenysJūsų sutikimas

Bendrovė siekdama, kad teikiamos paslaugos maksimaliai atitiktų klientų poreikius vykdo profiliavimą automatizuotu būdu, klientams teikdama specialiai atrinktus pasikeitimus apie peržiūrėtus dokumentus ir individualias, klientų sukurtas ir užsakytas prenumeratas. Automatiniu būdu gautų duomenų rezultatas yra nuolat testuojamas, užtikrinant gauto rezultato teisingumą, efektyvumą ir objektyvumą. Jūsų prašymu, mes paaiškinsime logiką, kuria grindžiamas apibendrinimų rezultatas, gaunamas automatiniu būdu. Duomenų tvarkymo pagrindas (tiesioginė rinkodara, profiliavimas) – duomenų subjekto sutikimas.

Siekdami, kad teikiamos paslaugos maksimaliai atitiktų Jūsų poreikius, Mes vykdome profiliavimą automatizuotu būdu ir siunčiame Jums specialiai atrinktus pasikeitimus apie Jūsų peržiūrėtus dokumentus ir individualias, Jūsų paties sukurtas ir užsakytas prenumeratas. Tokio profiliavimo vykdymo pagrindas – duomenų subjekto (Jūsų) sutikimas.

4.9.1.      Kaip atsisakyti tiesioginės rinkodaros?

Atsisakyti Infolex tiesioginės rinkodaros  galite savo Infolex paskyroje, taip pat spustelėję atsisakymo nuorodą laiške arba susisiekę su mumis žemiau nurodytais kontaktais.

4.10. Asmens duomenų tvarkymas įsidarbinimo Bendrovėje tikslu

Jei Jūs norite įsidarbinti Lexnet, įprastai Mums turite pateikti šiuos asmens duomenis: gyvenimo aprašymą (CV), vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą. Jeigu Jūs apie save pateiksite daugiau informacijos (asmens duomenų), tai suprasime kaip aiškiai išreikštą Jūsų sutikimą tvarkyti tokius papildomai pateiktus duomenis.

Asmens duomenys, kuriuos pateiksite kandidatuodami į konkrečią poziciją Lexnet, tvarkomi darbo sutarties su potencialiu darbuotoju sudarymo tikslu, pagrindas – sutarties su duomenų subjektu sudarymas.

Jeigu Jūs kandidatuojate į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas Jums nepateikiamas, arba Jūs nenurodėte, jog kandidatuojate į konkrečią poziciją, gavę Jūsų sutikimą, Mes duomenis saugosime ir tvarkysime Lexnet kandidatų duomenų bazėje būsimoms darbuotojų atrankoms ne ilgesnį nei 1 (vienerių) metų terminą. Tokiu atveju, pateikti duomenys suvedami į Lexnet kandidatų (potencialių darbuotojų) duomenų bazę. Visą duomenų saugojimo laikotarpį Mes galime vertinti Jūsų kandidatūrą bei teikti Jums pasiūlymus į darbo vietas Lexnet. Duomenų tvarkymo pagrindas – duomenų subjekto (Jūsų) sutikimas.

Jei Jūs nesutinkate dėl asmens duomenų saugojimo ir tvarkymo Lexnet kandidatų duomenų bazėje būsimoms darbuotojų atrankoms, pasibaigus atrankai į konkrečią poziciją, Jūsų duomenys bus sunaikinami.

4.10.1.  Kaip atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis įsidarbinimo tikslu?

Atšaukti duotą sutikimą Jūs galite bet kuriuo metu susisiekę su mumis žemiau nurodytais kontaktais.

4.11.  Vaizdo stebėjimas

Diegiant ir naudojant Bendrovėje vaizdo stebėjimo sistemas, Bendrovėje vadovaujamasi proporcingumo principu, t.y., įvertinus siekiamus teisėtus tikslus, vaizdo stebėjimo sistemos naudojamos, kai kitos priemonės nėra pakankamos.

Vaizdo stebėjimas vykdomas Bendrovės turto ir asmenų apsaugos tikslu, adresu J. Jasinskio g. 16A, Vilnius, LT-03163, Vilnius. Renkami duomenys: vaizdo įrašai.

Stebima Bendrovės patalpų vidus ir įėjimai į Bendrovės patalpas. Vaizdo stebėjimas ir su tuo susijęs duomenų tvarkymas organizuojamas taip, kad į stebėjimo lauką nepakliūtų didesnė nei būtinai reikalinga teritorija (patalpa, patalpos dalis).

Vaizdo stebėjimas patalpose ir/arba teritorijose, skirtose asmenų privačiam naudojimui, t.y. tualetuose, dušuose, persirengimo kabinose ir pan., nėra vykdomas.

Jei vaizdo stebėjimo kameros yra (gali būti) reguliuojamos operatorių, jos įrengiamos ir pritaikomos taip, kad operatoriai negalėtų jų nukreipti į erdves, kurių stebėjimas nenumatytas, o jei neįmanoma to padaryti, operatoriams turi būti pravesti vaizdo duomenų tvarkymo mokymai, kuriuose jie būtų supažindinami su duomenų subjektų privatumo principais ir jų pažeidimo pasekmėmis.

Apie vykdomą vaizdo stebėjimą paskelbiama įeinant į Bendrovės patalpas. Informacija skelbiama rašytine arba simbolių forma, duomenų subjektams gerai matomoje vietoje, iki duomenų subjektams patenkant į stebimą pastatą ir (ar) teritoriją.

Vaizdo monitorinės apsaugomos užraktu ar kitu būdu, prisijungimai prie duomenų kaupiklių ir kitų laikmenų – slaptažodžiais ar kitomis apsaugos priemonėmis. Gamintojo suteikti standartiniai prisijungimo vardai ir slaptažodžiai turi būti pakeisti. Visi vaizdo stebėjimo valdymo įrenginiai turi būti užrakinti atskirose patalpose.

Prieiga prie vaizdo duomenų (tiesioginio vaizdo stebėjimo monitorių, vaizdo duomenų kaupiklių ir/ar vaizdo įrašų) suteikiama Bendrovės vadovo įsakymu, tik tiems Bendrovės darbuotojams, kuriems duomenys yra reikalingi jų funkcijoms vykdyti. Prieigos ir vaizdo duomenų tvarkymo įgaliojimų suteikimas nustatomas pareiginiuose nuostatuose, kitame Bendrovės lokaliniame akte arba atskiru Bendrovės vadovo ir/ar Atsakingo asmens pavedimu. Prieigos ir/ar vaizdo duomenų tvarkymo įgaliojimų neturintiems asmenims vaizdo duomenys gali būti pateikiami tik gavus Atsakingo asmens leidimą.

Vaizdo stebėjimo medžiaga su asmens duomenimis saugoma ir tvarkoma ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų nuo jos užfiksavimo dienos. Pasibaigus vaizdo duomenų saugojimo terminui vaizdo duomenys automatiniu būdu užrašomi ant viršaus, taip ištrinant seniausio laikotarpio duomenis.

Siekiant užtikrinti tinkamą vaizdo įraše užfiksuotų trečiųjų asmenų duomenų konfidencialumą ir duomenų apsaugą, Atsakingas asmuo vaizdo įrašą turi įkelti į failų serverio katalogą. Prieigos prie šio katalogo teisės turi būti suteiktos atitinkamam darbuotojui Bendrovės vadovo įsakymu.

Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti arba Bendrovės darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, Bendrovės turto apgadinimu padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.

Vaizdo įrašus gali būti leidžiama peržiūrėti ir, esant būtinybei, perduoti teisėsaugos institucijoms gavus rašytinį teisėsaugos institucijų prašymą. Jei vaizdo įrašai peržiūrimi ne teisėsaugos institucijų, teismo patalpose, vaizdo įrašų peržiūra turi vykti uždaroje Bendrovės patalpoje. Tokioje peržiūroje turi teisę dalyvauti duomenų subjektas; Atsakingas asmuo; teisėsaugos institucijų atstovai.

Kai esama pagrindo manyti, kad stebėjimo medžiagoje yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi vaizdo duomenys (epizodai) perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visą laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis.

Duomenų subjektas turi teisę peržiūrėti su jo duomenų tvarkymu susijusius vaizdo įrašus. Atsakymas pateikiamas nevėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jei prašymą atsisakoma tenkinti, atsakyme turi būti nurodytos atsisakymo priežastis. Duomenų subjekto prašymu gali būti pateiktos vaizdo įrašo nuotraukos, pateiktas vaizdo įrašas duomenų subjekto (t.y. pareiškėjo) pateiktoje arba įmonės laikmenoje.

Gavus duomenų subjekto prašymą pateikti vaizdo įrašą ir nustačius, kad vaizdo įraše, be duomenų subjekto, užfiksuoti ir tretieji asmenys, duomenų valdytojas vaizdo įrašą pateikia duomenų tvarkytojo įgaliotam asmeniui, kuris naudodamas programinę įrangą, vaizdo įraše matomus trečiuosius asmenis nuasmenina (užtušuoja), o kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą, turi būti retušuota ar kitais būtais panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis.

Vaizdo stebėjimo įrašai gali būti dauginami tik gavus Atsakingo asmens ar jo paskirto atsakingos darbuotojo leidimą.

Bendrovė vaizdo duomenų tvarkymui gali paskirti tvarkytoją.

4.12. Bendrovės paskyros socialinės žiniasklaidos priemonėse

Šiuo metu Bendrovė yra sukūrusi ir valdo paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėje Facebook, Twitter. Visą informaciją, kurią Jūs pateiksite socialinės žiniasklaidos priemone Facebook, Twitter (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius Bendrovės Facebook, Twitter, paskyrą (įskaitant informaciją gaunamą socialinės žiniasklaidos priemonės naudojamų slapukų pagalba) ar skaitant Bendrovės įrašus socialinės žiniasklaidos tinkle, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas Facebook, Twitter. Todėl rekomenduojame perskaityti socialinio tinklo valdytojo Facebook, Twitter privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su juo dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

Kaip Bendrovės Facebook, Twitter paskyros administratorius Bendrovė parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgdama į savo tikslinę auditoriją ir į veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinio tinklo valdytojas Bendrovei suteikdamas galimybę sukurti Bendrovės paskyrą socialiniame tinkle ir ją administruoti gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Bendrovė negali įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinio tinklo valdytojas Bendrovei sukūrus paskyrą socialiniame tinkle.

Visi tokie nustatymai, tiek parinkti Bendrovės, tiek nustatyti socialinio tinklo valdytojo, gali turėti įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymui naudojantis socialinės žiniasklaidos priemone Facebook, Twitter apsilankant Bendrovės paskyroje ar skaitant Bendrovės pranešimus socialinės žiniasklaidos tinkle. Net, jei Jūs tik žiūrite į Bendrovės pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėje, socialinio tinklo valdytojas gali gauti tam tikrą asmeninę informaciją, tokią kaip, kokiu galiniu įrenginiu Jūs naudojatės ir koks Jūsų IP adresas.

Paprastai, socialinio tinklo valdytojas Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Bendrovei pasirinkus papildomus paskyros nustatymus), tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika. Tačiau Jums naudojantis socialiniu tinklu, bendraujant su Bendrove per socialinį tinklą, apsilankant Bendrovės paskyroje socialiniame tinkle ar stebint Bendrovės įrašus jame Bendrovė gauna informaciją apie Jus. Bendrovės gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Bendrovės parinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų.

Facebook socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate Facebook socialiniame tinkle, su kokiais asmenimis bendraujate, kaip dažnai ir kiek laiko su jais bendraujate, esate aktyvūs socialiniame tinkle ir kitą informaciją, įskaitant informaciją apie Jūsų naudojamą galinį įrenginį. Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo Facebook valdytojo privatumo politiką spauskite čia https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote Twiter socialiniame tinkle, ką jame veikiate. Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo Twitter valdytojo privatumo politiką spauskite čia https://twitter.com/en/privacy .

Detalesnė informacija apie socialiniame tinkle Facebook naudojamus slapukus pateikta čia https://www.facebook.com/policies/cookies/

Detalesnė informacija apie socialiniame tinkle Twitter naudojamus slapukus pateikta čia https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies#

5. Kaip surenkama informacija?

Jūsų asmens duomenis gauname, kai pateikiate juos patys, naudojatės sistema ar naujienlaiškiu, lankotės Bendrovės paskyrose, susisiekiate su mumis, užsisakote naujienlaiškį, iš kompetentingų institucijų tinklalapių.

6. Koks duomenų tvarkymo (saugojimo) laikotarpis?

Jūsų asmeninę informaciją tvarkysime ir saugosime tik tiek, kiek to reikės šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti.

Infolex paskyrose esančius asmens duomenis tvarkysime 3 metus po Jūsų paskutinio aktyvaus veiksmo paskyroje arba iki pageidausite juos ištrinti.

Sutikimo pagrindu gautus duomenis  saugosime ne ilgiau nei 3 metus, nebent įstatymų būtų nustatytas arba leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis, arba iki Jūsų pareikalavimo juos ištrinti. Suėjus sutikimo terminui ar jei sutikimą atšauksite, saugosime tik Jūsų sutikimo davimą patvirtinančią informaciją 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Lexnet reikalavimus.

Asmens duomenys visuomenės informavimo tikslais (teisėto intereso pagrindu) Svetainėje www.infolex.lt tvarkomi tol, kol jie yra aktualūs. Kai skelbiama informacija tampa neaktuali (pvz. asmuo neužsiima atitinkama profesine veikla ir pan.), asmens duomenys ištrinami.

Jūsų asmens duomenis mes turime teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina, jeigu Jūsų pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su atitinkamu klientu, ar jeigu mes esame pastebėjęs atitinkamo kliento padarytus svetainės naudojimo taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus ar Jei nustatysime, kad tolesnis duomenų saugojimas yra netikslingas.

7. Ar Lexnet yra pasitelkusi duomenų tvarkytojus?

Lexnet asmens duomenis tvarko pasitelkdama asmens duomenų tvarkytojus, kurie teikia mums buhalterinės apskaitos, svetainės prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito ir kitas paslaugas.

Mes užtikriname, kad duomenų tvarkytojai, kuriuos pasitelkiama turi teisę tvarkyti Jūsų duomenis tik pagal Lexnet nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus, Lexnet veiklai. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, siekiame užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Jūsų duomenų paslaptį.

8. Ar Jūsų duomenys gali būti atskleisti kitiems asmenims?

Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims galime pateikti:

a)      ginčo atveju – teisines paslaugas mums teikiantiems teisininkams;

b)      pasitelktiems duomenų tvarkytojams;

c)      valstybės institucijoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Duomenų saugos priemonės

Mes užtikriname Jūsų pateiktų asmens duomenų konfidencialumą.

Lexnet yra įdiegusi reikiamą įrangą, kuri turi užtikrinti vartotojų duomenų saugumą nuo nesankcionuoto įsilaužimo ar panaudojimo, pakeitimo, neteisėto ar atsitiktinio sunaikinimo. Asmens duomenys saugomi vidiniuose įmonės serveriuose, asmens duomenys neperduodami už Europos Sąjungos ribų.

10. Jūsų teisės

Jūs turite teisę:

1.      Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

2.      Reikalauti ištaisyti, arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

3.      Reikalauti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė būti pamirštam);

4.      Reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą (teisė apriboti);

5.      Teisė į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

6.      Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, tačiau tokiu atveju Jūs galite prarasti galimybę būti informuoti apie teisę;

7.      Atšaukti duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo tais tikslais, kuriais sutikimai buvo pateikti;

8.      Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į mus raštu arba susisiekite su duomenų apsaugos pareigūnu pareigunas@lexnet.lt rašydami iš elektroniniu pašto adreso, kuris buvo mums pateiktas. Telefonu tokios informacijos neteikiame.

11. Kontaktai

  • UAB „Lexnet“, juridinio asmens kodas 300518138, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163, Vilnius.
  • Duomenų apsaugos pareigūnas pareigunas@lexnet.lt

Ši privatumo politika atnaujinta: 2018 m. liepos 31 d.